Studera och diskutera översättning som vetenskap – kurs under vt 14

Är du intresserad av översättning? Vårterminen 2014 kan du som har en kandidatexamen i språk läsa kursen Översättningsvetenskap vid Institutionen vid nordiska språk. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av översättning, både den blivande översättare som vill ha en teoretisk bas för sin praktik, och den som är intresserad av översättningens betydelse för svenskans utveckling.

översättningsvetenskapÖversätta texter spelar en stor roll för språks utveckling. Olika fackspråk berikas ständigt genom att nya termer skapas i översättningar, och den svenska skönlitteraturen förnyas hela tiden av impulser som kommer in via översättningar. Översättningsvetenskap är ämnet där översättningar studeras i detalj. Kursen läses med Översättarprogrammet och de översätta texter som diskuteras är både skönlitterära och fackmässiga. Språkparet som man arbetar på kursen med är i första hand engelska och svenska.

Olika teorier och strategier i översättning

I kursen läser man centrala översättningsteoretiska texter, på engelska eller svenska. Det finns många olika teorier om översättning och under kursens gång kommer frågor att diskuteras som: bör man översätta troget eller fritt? Ska man som översättare låta namn stå kvar i original eller ska man översätta dem? Hur skiljer sig översättningar från sina originaltexter och vad beror det på?

En annan del av kursen handlar om hur själva arbetsprocessen för översättning kan se ut på olika sätt. Vad kännetecknar hur en erfaren översättare jobbar? Vad sker i dennes huvud under själva översättningen? Och vad säger forskningen om kreativitet i översättning? Vad består den av och hur tränas den upp?

Översättning och dess olika ideal genom historien

Kursen ger en överblick över hur man har tänkt kring översättning från antiken till idag. Översättares språkhistoriska roll tas upp och det ges även en historisk exposé kring vad som översatts i Sverige under olika tider, och med vilka översättningsideal. Hur översatte t.ex. Martin Luther bibeln och hur översätts kulturspecifika begrepp idag? Hur kan nyöversättningar av äldre verk och tidigare översättningar skilja sig åt?

Dagens situation för översättare och översättning tas också upp. Hur ser normerna för litterär och fackmässig översättning till svenska ut idag? Vilken utbildning finns och vilka normer och ideal är det som gäller just nu?

Om kursen

Liknande inlägg