Läs SVAS och lär dig hur man lär sig svenska

Hur lär man sig ett andraspråk och hur skiljer det sig från att lära sig ett modersmål? Hur väljer en flerspråkig individ mellan sina olika språk? Hur kan man som lärare påverka språkinlärningen hos elever med annat modersmål än svenska?

I kursen Svenska som andraspråk A skaffar du dig de breda baskunskaper som krävs för att bli en bra lärare i ämnet.

Kursens fyra delkurser

Du kan läsa kursen inom Ämneslärarprogrammet eller som fristående kurs om 30 hp. Kursen består av fyra delkurser á 7,5 hp.

Hur går tvåspråkig undervisning till?

Delkurs 1 heter Det mångkulturella klassrummet. Kursen behandlar ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv, problematiserar förhållandet mellan språk, identitet och etnicitet och beskriver modeller för tvåspråkig undervisning.

Hur bedömer man andraspråksinlärares utvecklingsnivå?

Delkurs 2, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, belyser svenskans struktur i jämförelse med strukturer i andra språk i världen. Du lär dig att analysera och bedöma utvecklingsnivån i inlärartexter utifrån olika språkliga aspekter.

Vad är kommunikativ språkförmåga, och vad är speciellt med svenskans uttal?

Delkurs 3, Fonetik och muntlig kommunikation, ger dig grundläggande kunskaper i svenskans uttal och ljudlära i jämförelse med andra språk i världen. Du lär dig att analysera och bedöma inlärares muntliga produktion, vad kommunikativ språkförmåga innebär och hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas.

Vilka faktorer är det som påverkar andraspråksinlärningen?

Den fjärde delkursen heter Andraspråksinlärning i teori och praktik och förmedlar centrala teorier för andraspråksinlärning, litteracitet samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Delkursen belyser hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärningen. Du lär dig att analysera inlärares muntliga och skriftliga produktion utifrån olika utvecklingsnivåer och inlärningsstrategier. Delkursen beskriver också olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring.

Kursens fyra lärare

Kursvansvarig, tillika lärare för delkurs 4, är Shidrokh Namei. Shidrokh är fil. doktor i tvåspråkighetsforskning, docent i nordiska språk och universitetslektor i svenska som andraspråk. Hennes forskningsintressen rör psykolingvistiska och sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet samt det flerspråkiga mentala lexikonet. Shidrokh har lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk.

Lärare för delkurs 1 är Ellen Bijvoet. Ellen är fil. doktor i nordiska språk och lektor i svenska som andraspråk. Hennes rorskningsintressen rör flerspråkighet, minoritetsspråk, språkattityder, folklingvistik, ungas språk och språkbruk i flerspråkiga kontexter. Ellen har lång erfarenhet av undervisning, bl.a. på lärarutbildning och lärarfortbildning. Hon undervisar på kurser i kultur, kommunikation, språklig mångfald, tvåspråkighet, andraspråksinlärning samt tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Lärare för delkurs 2 är Lotta Busing. Lotta är fil. lic. i nordiska språk och universitetsadjunkt i svenska. Förutom inom Svenska som andraspråk undervisar hon på Basic Swedish och Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Lärare för delkurs 3 är Stefan Axelson. Stefan är universitetsadjunkt i svenska som andraspråk. Förutom inom SVAS A undervisar han på Behörighetsgivande utbildning i svenska, Svenska för utländska studerande och på kurserna i Basic Swedish, såväl intensivkursen som kvällskurserna. Han deltar också i arbetet med TISUS (test i svenska inför universitetsstudier), och handleder ibland studenter med annat modersmål än svenska i Språkverkstaden.

Liknande inlägg